Ο Γιάννης Λούλης γεννήθηκε στην Αλεξάν­δρεια. Είναι επικοινωνιολόγος (strategist), πο­λιτικός αναλυτής και συγγραφέας. Κατέχει δι­δακτορικό (Ph.D.) από το Πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ, ενώ υπήρξε μέλος του Emmanuel College, ενός από τα πιο ιστορικά κολέγια του Πανεπιστημίου. Απέκτησε MA από το Πανεπι­στήμιο του ‘Εσεξ στο τμήμα Political Behav­iour. Έχει πτυχίο Νομικής από το Καποδι­στριακό Πανεπιστήμιο.

Ως επικοινωνιολόγος συνεργάστηκε και συνεργάζεται με επιχειρήσεις και ομίλους, πλέον μόνον εκτός Ελλάδος και κυρίως στην Κύπρο. Στο παρελθόν συνεργάστηκε με πολι­τικούς και γνωστά δημόσια πρόσωπα εντός και εκτός Ελλάδος. Στην Ελλάδα είχε τη μονα­δική του συνεργασία με τον πολιτικό και πρω­θυπουργό Κώστα Καραμανλή. Στην Κύπρο συνεργάστηκε σε εκστρατείες με τρεις προέ­δρους που εξελέγησαν και ανήκαν και στα δύο μεγάλα κόμματα (Γλαύκος Κληρίδης, Δη­μήτρης Χριστόφιας, Νίκος Αναστασιάδης). Δεν ασχολείται πλέον με την πολιτική επικοι­νωνία.

Έχει γράψει πάνω από δεκαοκτώ βιβλία και μονογραφίες, καθώς και πολλά άρθρα σε επιστημονικές ξένες επιθεωρήσεις, όπως For­eign Affairs, Encounter, East European Quarterly, Journal of Byzantine and Μodern Greek Studies, Revue d’Histoire de la Deuxième Guerre Mondi­ale κ.ά. Από το 1981 έως το 2006 αρθρογρα­φούσε στη Wall Street Journal. Ήταν εβδομα­διαίος αρθρογράφος της Ημερησίας.

Το πρώτο του βιβλίο ήταν το The Greek Com­munist Party 1940-1944 (Groom Helm, Λονδί­νο, 1982) και το πιο πρόσφατο, ένα έργο ζωής, το Στις ρίζες του κακού: Πώς και γιατί εκτροχιά­στηκε η Μεταπολίτευση (Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, 2017). Σε πολλά βιβλία του ασχολήθη­κε με την ελληνική πολιτική σκηνή και τη δια­δρομή της. Μια σειρά βιβλίων του επικεντρώ­νεται στη διεθνή πολιτική σκηνή, καθώς και στην εξωτερική πολιτική, κυρίως της Αμερι­κής.

Είναι δημότης εκείνου που αποκαλεί «κρα­τίδιο του Αλίμου». Είναι σε διαρκή επαφή με τη θάλασσα, όχι μόνο οπτικά, αλλά και ως συ­στηματικός χειμερινός κολυμβητής τα τελευ­ταία δώδεκα χρόνια. Αυτή η δραστηριότητα, καθώς και τα βιβλία του, είναι δύο από τις με­γάλες απολαύσεις του.

                                                          --------------------------

Dr. John (Ioannis) Loulis is an Alexandrian Greek. He is a communication strategist, a political analyst and an author of more than 18 books or monographs plus numerous aricles. He holds a Ph. D. from Cambridge University (Emmanuel College). He also holds an M.A. in Political Behavior from the University of Essex and a Law Degree (LLM) from the University of Athens.

As a strategist he has advised corporations and leaders in Greece, Cyprus and Europe on issues of communication, crisis management and risk analysis. He was communication strategist for the former Greek Prime Minister Costas Karamanlis who won two terms in office (2004-2009). He was an election strategist for three Cypriot Presidents of the Republic of Cyprus, the center-right Glafkos Kleridis, the leftist Dimitris Christofias and the current conservative President Nikos Anastasiadis.

He has published numerous articles and given interviews to all the spectrum of the Greek and Cypriot press. Between 1980-1996, he was a regular contributor to the Wall Street Journal. He was for many years a weekly columnist for the center-left economic and political daily Imerissia. He writes a whole page analysis every month under the banner "The Big Picture" on international issues and ideas in the left wing independent daily I Efimerida ton Syndakton.

His books in Greek have covered political and economic themes since 1990. Four of his books have dealt with US Foreign Policy in the Middle East and its repercussions under the Presidencies of George W. Bush and Barak Obama. Since 2010, he has embarked on a series of books dealing with the Greek economic and political crisis. These include: The Road to the Abyss: 1981 – 2011 (2011), Where Greece is Going: The bankruptcy of the party system (2012), The Grand Punishment: How the dominant parties collapsed (2014), “The New Act of the Greek Drama” (2016). In 2018 he published his massive opus on an overview of post dictatorial Greek political life: Into the Roots of Evil: How Greek Political Life was Derailde (2017). His most recent book is: Lawless World: How we slided into the Trump era (2019).

In English he has published: The Greek Communist Party: 1940-1944 (London, 1986), Greece under Papandreou: NATO’s ambivalent partner (London, 1985), Papandreou’s foreign policy (Foreign Affairs, New York, 1984-1985), The Greek Malaise (Encounter, London, 1986). His articles have appeared in the academic journals: Revue d’ Histoire de la Deuxieme Guerre Mondiale, East European Quarterly, Journal of Byzantine and Modern Greek Studies, Journal of Communist Studies.